Sociëteit De flarussen

De moeiste vorm van kuns is andere minse blie make


veur soosjul media klik ge op de knuupkes heej ônder

Produksies

Os nieje produksie “Effe wat anders” zal 7 x waere opgeveurd in 2021 en waal in cafe zaal Apollo , maasbreesestraot 49 bliërick op vriedaag 29, zaoterdaag 30, zôndaag 31 oktober en donderdaag 4, vriedaag 5, zaoterdaag 6 en zondaag 7 november. De oetvoeringen beginne um 19.30 oor behalve op de zondage, dan zien dr matinee veurstellinge die um 14.00 oor beginne.
kaartverkaup zôndaag 26 september van 12.00 tot 14.00 oor in cafe zaal apollo blerick. Per persoen maximaal 4 kaarte! Kaarte koste 15.- per persoen

de veurstellinge zien allein te bezeuke met ein geldig vaccinatie bewiës of pcr test in combinatie met ôg ID bewiës, uiteraard geld dit auk veur de kaartverkaup.

Klik op ein van ônderstaonde affiches um alle informasie euver de produksie van desbetreffend jaor in te zeen.

          affichef 2015   

affiche 2014   affiche 2013   affiche 2011   affiche 2010

Alle produksies beginne of eindige met ós eige Flarusse-tune die geschreve is door Peter Jansen en Wim Janssen in 2010
luuster d’r heej nog maar ens nao;

 

Dit zien weej!

 

 

 

  

 

 

 

Muzikale ôndersteuning

de flarusse bend

v.l.n.r. drum-Andre Schouren, trombone-Andre Benders, gitaar-Mathieu Peters, alt sax-Huub Jessen, basgitaar-Jack Theunissen, tenor sax-Audrey Thijssen, toetsen-Jeroen Buskens, trombone-Herm Jessen, trompet/muzikaal leider-Louise van den Brand (neet op de foto Wim Daemen-trompet)

 

Sponsors

Ein theaterproduksie kos hand vol geld, en umdet weej ôs produksies neet kinne bekostige oët entreegeld en subsidies zien weej auk aafhankelik van sponsors

ADMIE – TEBBEN KAAS – STUDIO HENK SNEIJERS – ADECCO – ABN/AMRO – ARIE NOOYEN – BEN EILERS – BOOSTENHOF – CALICO JACK – BENDERS JUMBO – CAFE ZAAL APOLLO – DE LOFT 23 – HAVE IT MADE – HORSE SERVICE INTERNATIONAL – JANSEN SALES –  MALO HOLDING – MOZAIEK BEWINDVOERINGEN – NIBO STONE – NOTARISKANTOOR ZUID – PETER HENDRICKX UITVAARTVERZORGING – PETERS CABOOTER  –  RESTAURANT DE CANTHAREL – SCOGO – SUR MEUSE – TERRAQ – THEO VAN ASTEN – XIE EYEWAER – VOSTERMANS – VAN ENCKEVORT EN AL ONZE DONATEURS.

Wilt geej sponsor of donateur waere en os as zoedanig ondersteune, steur dan ein mailtje nao
Hilde Rayer – hilderayer@gmail.com

 

privacy policy

Privacy Policy

 

Sociëteit de Flarussen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sociëteit de Flarussen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit betekent dat wij:

 

Sociëteit de Flarussen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in onze administratie en archieven. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Sponsoren en donateurs.

 

Persoonsgegevens van Sponsoren  worden door Sociëteit de Flarussen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sociëteit de Flarussen de volgende persoonsgegevens van u vragen/vastleggen:

voornaam, tussenvoegsel, achternaam contactpersoon;

 

Uw persoonsgegevens worden door Sociëteit de Flarussen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Sociëteit de Flarussen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sociëteit de Flarussen de volgende persoonsgegevens van u vragen/vastleggen:

.

Uw persoonsgegevens worden door  Sociëteit de Flarussen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van de jeugd.

Persoonsgegevens van de Jeugd worden door Sociëteit de Flarussen ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sociëteit de Flarussen de volgende persoonsgegevens van u vragen/vastleggen:

 

Uw persoonsgegevens worden door Sociëteit de Flarussen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 

 

Verenigingshistorie en archief

Sociëteit de Flarussen bouwt aan haar verenigingshistorie zij legt daartoe gegevens vast in haar archief.

De persoonsgegevens die hier worden vastgelegd zijn:

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van een derde partij, onder andere met:

Met deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst af.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons vordert. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. In andere gevallen kunnen wij persoonsgegevens alleen delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Sociëteit de Flarussen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Als wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Daarom vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen de klachten met u op te lossen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Sociëteit de Flarussen

Secretariaat

Molenbossen 16

5923 AA Venlo

www.flarussen.nl

 

De Flarussen

Eind 1974 besloot de Bliërickse  “ Sociëteit De Flarussen “ zichzellef op te heffen.
Heejmei woort definitief  eine streep gezatte ônder de aktiviteiten van ein van de meist bekinde revue-gezelschappen in Noord-Limburg.

Ein korte truukblik,
We schriëve 3 maart 1916 as um negen oor ’s aoves in kefee Symons in Bliërick ein beejeinkôms wuurt gehalde met as doel de oprichting van ein sociëteit. Beslaote woort, det ut doel van dees sociëteit meus ziën: “ ut gezellige laeve bevorderen daor ut gaeve van kônserten, bals, wedstrieje enz.” Ouk woort beslaote um neet miër as ellef bestuursleeje aan te neeme en op de ellefde daag van iddere maond, volges ein ruëster ein vergadering te halde. Nao einig euverleg kwaam as naam veur de sociëteit “ De Flarussen “ oët d’n hoëge hood.

Euverigens genne orginele naam, umdet in Roermond al sinds 1883 ein toniëlgezelschap ônder deze naam optraoj.

De leden van ut iërste oor ware: H.van Alem (veurzitter), A.in ’t Zandt (sikkertaris),
H.Bouman (penningmeister), L.Houben, G.Canjels, P.Symons, J.Veugelaers,J.Notermans, H.Houben, H.Brouwers en Hub.Houben.
Donateur kôs men waere taege betaling van eine gölde.

Vanaaf de oprichting tot ut midden van de jaore vieftig hadde ze met ut opveure van revue’s en operettes erg vuul suukses. Ein paar kaskrakers ware: “Oome Baerke geit op reis “, in ut Bliëricks dialekt vertaald daor Venlonaer Sef Cornet, en ouk de Vlaamse operettes “ De vergölde Nachtegaal “ en “De blinde Nachtegaal “

Onvergaetelik zal ouk de jaörlikse revue bliëve. Heej in waort de Bliërickse dörpspolitiek op d’n hak genaome en waal zôn zes of zeven aovenden achter elkaar.

flaruusen groepsfoto vroeger

groepsfoto gezelschap 1920

 

In Bliërick traoje “De Flarussen” op in zaal Apollo, later in zaal Juliana en ten slotte in zaal Tivoli. Veural in de viertiger en vieftiger jaore waas veur ein aövendje “Flarussen” veuraaf reservaere waal aan te bevelen. Ut hoëgtepunt oët de revue waas altiëd ut optreeje van ut duo “Klets en Zwets”, rollen die vertolkt waorte daor Louis Verheyden en Sjeng Vincken. Qua genre, althans in ut begin, te vergeliëke met “Snip en Snap” (Willy Walden en Piet Muyselaar) Al vreej snel kreege zeej echter ein eige gezicht”, vanwaege eure aanpak van ut Bliërickse wel en wee. Veural ut wee.

Eur optreejes waorte altiëd met ut zellefde liedje ingeluëd.

Weej zien twië maedjes, môste good begriëpe.
Dae wat gedaon haet pakke we beej zien haor.
Weej zulle de kat neet in ut duuster kniëpe.
Maar alles wat weej zegge, dao is wat van waor.

Nao de suuksesvolle jaore brook d’r ein mindere periode aan. De kôms van d’n tillevisie en ouk de tanende aanwas van “ jôngk blood ” ware heej debet aan. Ut gezelschap “vergriësde” langzaam maar zeker. Ein en ander haet d’r tenslotte toe geleid det men zich de vraog stelde of ut gehiël nog waal laevesvatbaar waas.

Eind 1974 waort de knoup definitief daorgehakt. Ut Bliërickse Flarussentiëdperk waas ten einde.
Maar flarussen zulle d’r altiëd bliëve bestaon ( Eine flarus is ein neet serieus persoën, eine grappenmaker )

Det bleek euverduëdelik op dônderdaag 25 fibberwarie 2010 toen de hiëre Willem Gerats, John Janssen en Joep Dückers beej elkaar kwamen in ut toenmalige Grand Kefee van ut Raodhoes met de intentie um De Flarussen weer niej laeve in te blaose. En det eur det good gelök is bliek waal oet ut feit det geej nôw dit zit te laeze.

CIMG1587

Groepsfoto gezelschap herstart 2010

 

groepsfoto 2018

 

contact

wilt ge met ôs in kontak kômme vul ônderstaonde velde in en weej neme zoé vlot wie meugelik kontakt met ôch op.

Contact Info

06 16 38 37 66

webmaster@flarussen.nl

Molenbossen 16 , 5923 AA , Venlo